De algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 17 februari 2022

1. Inleiding

Deze voorwaarden zijn van toepassing op deze website en op de transacties met betrekking tot onze producten en diensten. U kunt gebonden zijn door aanvullende contracten met betrekking tot uw relatie met ons of tot producten of diensten die u van ons ontvangt. Indien bepalingen van de aanvullende contracten in strijd zijn met bepalingen van deze Voorwaarden, zullen de bepalingen van deze aanvullende contracten voorrang hebben.

2. Binding
Door u te registreren op, toegang te verkrijgen tot, of anderszins gebruik te maken van deze website, stemt u er hierbij mee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en bepalingen die hieronder worden uiteengezet. Het loutere gebruik van deze website impliceert de kennisname en aanvaarding van deze Voorwaarden. In sommige bijzondere gevallen kunnen wij u ook vragen om uitdrukkelijk in te stemmen.

3. Elektronische communicatie
Door deze website te gebruiken of elektronisch met ons te communiceren, stemt u ermee in en erkent u dat wij elektronisch met u kunnen communiceren op onze website of door u een e-mail te sturen, en stemt u ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij elektronisch aan u verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de vereiste dat dergelijke mededelingen schriftelijk dienen te zijn.

4. Intellectuele eigendom
Wij of onze licentiegevers bezitten en controleren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de website en de gegevens, informatie en andere bronnen die worden weergegeven door of toegankelijk zijn op de website.

4.1 Alle rechten zijn voorbehouden

Tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft, wordt u geen licentie of enig ander recht verleend op grond van auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat u geen middelen van deze website in welke vorm dan ook zult gebruiken, kopiëren, reproduceren, uitvoeren, weergeven, distribueren, insluiten in enig elektronisch medium, wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, overdragen, downloaden, verzenden, te gelde maken, verkopen, verhandelen of commercialiseren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve en alleen voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals het citaatrecht).

5. Nieuwsbrief
Niettegenstaande het voorgaande, mag u onze nieuwsbrief in elektronische vorm doorsturen naar anderen die geïnteresseerd kunnen zijn in een bezoek aan onze website.

6. Eigendom van derden
Onze website kan hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van andere partijen bevatten. Wij controleren of beoordelen de inhoud van websites van andere partijen waarnaar vanaf deze website wordt gelinkt niet. Producten of diensten die door andere websites worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke Algemene Voorwaarden van die derden. De meningen of het materiaal op deze websites worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of inhoud van deze sites. U draagt alle risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van deze websites en alle verwante diensten van derden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade, op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van uw bekendmaking aan derden van persoonlijke informatie.

7. Verantwoord gebruik
Door onze website te bezoeken, stemt u ermee in deze alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze bestemd zijn en zoals toegestaan door deze Voorwaarden, eventuele aanvullende contracten met ons, en toepasselijke wet- en regelgeving en algemeen aanvaarde online praktijken en industrierichtlijnen. U mag onze website of diensten niet gebruiken voor het gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) kwaadaardige computersoftware; gegevens die van onze website zijn verzameld niet gebruiken voor direct-marketingactiviteiten, of systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of in verband met onze website.

Het is ten strengste verboden activiteiten te ontplooien die schade toebrengen of kunnen toebrengen aan de website of die de werking, de beschikbaarheid of de toegankelijkheid van de website belemmeren.

8. Registratie
U kunt zich registreren voor een account op onze website. Tijdens dit proces kan u gevraagd worden een wachtwoord te kiezen. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van wachtwoorden en accountinformatie en stemt ermee in uw wachtwoorden, accountinformatie of beveiligde toegang tot onze website of diensten met geen enkele andere persoon te delen. U mag niet toestaan dat een andere persoon uw account gebruikt om toegang te krijgen tot de website, omdat u verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden via het gebruik van uw wachtwoorden of accounts. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u zich bewust wordt van enige onthulling van uw wachtwoord.

Na beëindiging van uw account, zult u niet proberen een nieuwe account te registreren zonder onze toestemming.

9. Terugbetalings- en retourneringsbeleid
9.1 Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. Onze contactgegevens vindt u hieronder. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model herroepingsformulier maar het is niet verplicht.

Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld op een duurzame drager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping doen toekomen.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

9.2 Gevolgen van ontwenning

Als u de overeenkomst herroept, betalen wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, aan u terug. Wij zullen deze terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in elk geval zijn aan deze terugbetaling voor u geen kosten verbonden.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons meedeelt de overeenkomst te herroepen, aan ons of aan een door ons gemachtigd persoon terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugzendt.

Wij kunnen de terugbetaling tegenhouden totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Wij dragen de kosten voor het terugzenden/ophalen van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Houd er rekening mee dat er enkele wettelijke uitzonderingen zijn op het herroepingsrecht, en dat sommige artikelen daarom niet kunnen worden geretourneerd of geruild. Wij zullen u laten weten of dit in uw specifieke geval van toepassing is.

10. Door u geplaatste inhoud
Wij kunnen verschillende open communicatiemiddelen aanbieden op onze website, zoals blogcommentaren, blogberichten, forums, prikborden, beoordelingen en recensies, en verschillende socialemediadiensten. Het is voor ons wellicht niet haalbaar om alle inhoud die u of anderen op of via onze website delen of indienen, te screenen of te controleren. Wij behouden ons echter het recht voor om de inhoud te beoordelen en om alle gebruik van en activiteiten op onze website te controleren, en om naar eigen goeddunken inhoud te verwijderen of te weigeren. Door informatie te plaatsen of anderszins gebruik te maken van de genoemde open communicatiemiddelen, stemt u ermee in dat uw inhoud voldoet aan deze Voorwaarden en niet illegaal of onwettig mag zijn of inbreuk mag maken op de wettelijke rechten van enige persoon.

11. Indienen van ideeën
Dien geen ideeën, uitvindingen, werken van auteurschap, of andere informatie in die kan worden beschouwd als uw eigen intellectuele eigendom die u aan ons wilt presenteren, tenzij we eerst een overeenkomst hebben getekend met betrekking tot het intellectuele eigendom of een non-disclosure overeenkomst. Als u het aan ons bekendmaakt zonder een dergelijke schriftelijke overeenkomst, verleent u ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle bestaande of toekomstige media.

12. Beëindiging van het gebruik
Wij kunnen, naar eigen goeddunken, te allen tijde de toegang tot de website of enige dienst daarop, tijdelijk of permanent, wijzigen of beëindigen. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting of stopzetting van uw toegang tot of gebruik van de website of enige inhoud die u mogelijk hebt gedeeld op de website. U hebt geen recht op enige compensatie of andere betaling, zelfs niet indien bepaalde functies, instellingen en/of enige Inhoud die u hebt bijgedragen of waarop u bent gaan vertrouwen, permanent verloren zijn gegaan. U mag geen toegangsbeperkende maatregelen op onze website omzeilen of proberen deze te omzeilen of te omzeilen.

13. Garanties en aansprakelijkheid
Niets in deze sectie zal enige garantie die wettelijk geïmpliceerd is en die onwettig zou zijn te beperken of uit te sluiten, beperken of uitsluiten. Deze website en alle inhoud op de website worden geleverd op een “as is” en “zoals beschikbaar” basis en kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud. Wij geven geen garantie dat:

deze website of onze producten of diensten aan uw eisen zullen voldoen;
deze website beschikbaar zal zijn op een ononderbroken, tijdige, veilige of foutloze basis;
de kwaliteit van elk product of dienst dat u via deze website koopt of verkrijgt, aan uw verwachtingen zal voldoen.
De volgende bepalingen van dit artikel zijn van toepassing voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zullen onze aansprakelijkheid niet beperken of uitsluiten met betrekking tot enige kwestie waarvoor het voor ons onwettig of illegaal zou zijn om onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade (met inbegrip van enige schade voor verlies van winst of inkomsten, verlies of beschadiging van gegevens, software of database, of verlies van of schade aan eigendommen of gegevens) opgelopen door u of een derde partij, voortvloeiend uit uw toegang tot, of gebruik van onze website.

Tenzij in een aanvullend contract uitdrukkelijk anders is bepaald, is onze maximale aansprakelijkheid jegens u voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met de website of producten en diensten die via de website op de markt worden gebracht of verkocht, ongeacht de vorm van juridische actie die aansprakelijkheid oplegt (hetzij in contract, billijkheid, nalatigheid, bedoeld gedrag, onrechtmatige daad of anderszins), beperkt tot € 100. Deze limiet is van toepassing op al uw vorderingen, acties en oorzaken van actie van elke soort en aard.

14. Privacy
Om toegang te krijgen tot onze website en/of diensten, kan u gevraagd worden bepaalde informatie over uzelf te verstrekken als onderdeel van het registratieproces. U stemt ermee in dat alle informatie die u verstrekt altijd nauwkeurig, correct en up-to-date is.

Wij nemen uw persoonlijke gegevens serieus en zetten ons in voor de bescherming van uw privacy. Wij zullen uw e-mailadres niet gebruiken voor ongevraagde post. Alle e-mails die door ons aan u worden verzonden, zullen uitsluitend worden gebruikt in verband met de levering van overeengekomen producten of diensten.

Wij hebben een beleid ontwikkeld om eventuele privacyproblemen aan te pakken. Voor meer informatie, zie onze Privacyverklaring en onze Cookiebeleid.

15. Toegankelijkheid
Wij zetten ons in om de inhoud die wij aanbieden toegankelijk te maken voor personen met een handicap. Als u een handicap hebt en omwille van uw handicap geen toegang krijgt tot een deel van onze website, vragen wij u ons hiervan op de hoogte te brengen met een gedetailleerde beschrijving van het probleem dat u ondervond. Als het probleem gemakkelijk kan worden geïdentificeerd en opgelost in overeenstemming met de industrie-standaard informatietechnologie tools en technieken, zullen we het onmiddellijk oplossen.

16. Exportbeperkingen / naleving van de wet
Toegang tot de website vanuit gebieden of landen waar de Inhoud of aankoop van de producten of Diensten die op de website worden verkocht illegaal is, is verboden. U mag deze website niet gebruiken in strijd met de exportwet- en regelgeving van Nederland.

17. Affiliate marketing
Via deze Website kunnen wij aan affiliate marketing doen waarbij wij een percentage van of een commissie ontvangen op de verkoop van diensten of producten op of via deze website. Wij kunnen ook sponsoring of andere vormen van reclamevergoeding van bedrijven aanvaarden. Deze openbaarmaking is bedoeld om te voldoen aan de wettelijke vereisten inzake marketing en reclame die van toepassing kunnen zijn, zoals de regels van de Amerikaanse Federal Trade Commission.

18. Opdracht
U mag geen van uw rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toewijzen, overdragen of uitbesteden, geheel of gedeeltelijk, aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke beweerde overdracht in strijd met deze Sectie zal nietig en ongeldig zijn.

19. Inbreuken op deze voorwaarden
Onverminderd onze andere rechten op grond van deze Voorwaarden, kunnen wij, indien u deze Voorwaarden op enigerlei wijze schendt, de maatregelen nemen die wij passend achten om de schending aan te pakken, waaronder het tijdelijk of permanent opschorten van uw toegang tot de website, contact opnemen met uw internetprovider met het verzoek uw toegang tot de website te blokkeren, en/of juridische stappen tegen u ondernemen.

20. Overmacht
Met uitzondering van verplichtingen tot betaling van geld, zal geen enkele vertraging, verzuim of nalatigheid van een der partijen in de uitvoering of nakoming van enige van haar verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden worden beschouwd als een schending van deze voorwaarden indien en voor zolang een dergelijke vertraging, verzuim of nalatigheid voortvloeit uit een oorzaak die buiten de redelijke controle van die partij valt.

21. Schadeloosstelling
U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren, van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, met betrekking tot uw schending van deze Algemene Voorwaarden, en toepasselijke wetten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten. U zult ons onmiddellijk vergoeden voor onze schade, verliezen, kosten en uitgaven met betrekking tot of voortvloeiend uit dergelijke claims.

22. Kwijtschelding
Het niet afdwingen van een van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en een Overeenkomst, of het niet uitoefenen van een optie tot beëindiging, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dergelijke bepalingen en zal geen invloed hebben op de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst of een deel daarvan, of het recht om daarna elke bepaling af te dwingen.

23. Taal
Deze Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend in het Engels worden geïnterpreteerd en uitgelegd. Alle kennisgevingen en correspondentie zullen uitsluitend in die taal worden opgesteld.

24. Gehele overeenkomst
Deze Algemene Voorwaarden, samen met onze Privacyverklaring en onze Cookiebeleid vormen de volledige overeenkomst tussen u en Kera International B.V. met betrekking tot uw gebruik van deze website.

25. Bijwerking van deze voorwaarden
Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. Het is uw plicht om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen of updates. De datum vermeld aan het begin van deze Algemene Voorwaarden is de laatste revisiedatum. Wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden worden van kracht zodra dergelijke wijzigingen op deze website zijn geplaatst. Uw voortgezet gebruik van deze website na het plaatsen van wijzigingen of updates zal worden beschouwd als kennisgeving van uw aanvaarding van de naleving van en gebondenheid aan deze Voorwaarden.

26. Rechtskeuze en rechterlijke bevoegdheid
Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland. Indien enig deel of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een rechtbank of andere autoriteit ongeldig en/of onafdwingbaar wordt bevonden onder het toepasselijk recht, zal dat deel of die bepaling worden gewijzigd, verwijderd en/of afgedwongen voor zover dat maximaal is toegestaan om uitvoering te geven aan de intentie van deze Algemene Voorwaarden. De overige bepalingen blijven onaangetast.

In geval van klachten dient een consument zich in eerste instantie te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en de klachten niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), die gratis zal bemiddelen. Controleer of deze webshop een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/ (dit geldt alleen voor Nederlandse en/of Belgische klanten). Indien er dan nog geen oplossing is gevonden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangewezen geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument dienen akkoord te gaan met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan de geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument aan de betreffende commissie dienen te worden voldaan. Het is ook mogelijk om klachten in te dienen via de Europees ODR-platform.

27. Contactinformatie
Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Kera International B.V. U kunt contact met ons opnemen in verband met deze Algemene Voorwaarden door ons te schrijven of een e-mail te sturen op het volgende adres: info@keraseeds.com, Kooikerstraat 12, 5042 XC, Tilburg, Nederland